شاید حتی به درونی ترین افکارمان پی نبریم ، اما با توجه به آنچه که درزندگیمان آشکار شده است ، می توانیم به طرز فکرمان راجع به هر موضوعی پی ببریم.   خبر خوش این است که هر آنچه را که انجام شده است می توان باطل کرد. هر آنچه را که خلق شده است را می توان باز آفرید. روشی ساده است : آگاهانه درباره ی هر چه می خواهی فکر کن و حرف بزن. احساساتمان تایید می کند که به بیراهه نرفته ایم ، چون حال و هوای خوبی خواهیم داشت...!