یکبار درخواست کن. باور کن آن را دریافت کرده ای و سپس تنها کاری که لازم است برای نیل به خواسته ات انجام دهی ، همان داشتن حس خوب است. وقتی احساس خوبی داشته باشی ، روی فرکانس دریافت قرار گرفته ای ، روی فرکانسی که همه ی چیز های خوب را به سمتت می آورد و هر آنچه بخواهی دریافت می کنی. تو چیزی دریافت نمی کنی، مگر آنکه هنگام دریافت حال و هوای خوبی به تو دست دهد. نه؟! پس خودت را روی فرکانس احساس خوب قرار بده. مسلما خواسته ات را دریافت می کنی.