ذخیره ای نامحدود از ایده های متفاوت در اختیار توست. تمام اطلاعات ، اکتشافات ، اختراعات آینده ، به شکل احتمالی در یگانه ذهن عالم وجود دارد و در انتظار ذهن بشر است تا آنها را به سوی خود بکشاند. تو همه چیز را در خود آگاهت حفظ کرده ای.