ناکامی زمانی روی می دهد که فرد قانون جذب را صحیح اعمال نکند. قانون هرگز قصور نمی کند.