هر آنچه که می خواهی جنبه ی درونی دارد! دنیای بیرون ، دنیای معلول است و صرفا حاصل افکار و فرکانس خودت است. احساس شادی و لذت را از درون خود ساطع کن و آن را با تمام قدرت به کائنات بفرست تا بهشت برین را روی زمین تجربه کنی.