قدر دانی بخش عمده ی تعلیم فلاسفه ی بزرگ تاریخ بوده است. در کتابی که زندگی مرا تغییر داد_(( علم ثروتمند شدن)) که والاس واتلز آن را در 1910 نوشت_ طولانی ترین فصل کتاب به قدر دانی اختصاص داده شده است. هر تعلیم دهنده ای که در فیلم راز حضور داشت ، از قدر دانی و سپاس به عنوان بخشی از برنامه ی روزانه خود استفاده می کند. بیشتر آنان روز خود را باافکار و احساسات مربوط به قدر دانی شروع می کنند...