نمونه ای بی نقص برای اثبات راز و قانون جذب : شاید افرادی را بشناسی که به ثروت هنگفت دست پیدا کرده اند ، کل آن را از دست داده اند و در مدت زمانی کوتاه دوباره مال و منال هنگفتی نصیبشان شد. اتفاقی که در اینگونه موارد می افتد ، چه واقف باشند ، چه نباشند ، این است که افکار غالب آنها حول محور ثروت دور میزد و به این صورت بود که در وهله ی اول آن را به دست می آورد ، سپس اجازه دادند فکر ترس از ضرر و زیان و از دست دادن ثروت در ذهنشان رخنه کند . آن موقع بود که همان افکار ترسناک ضرر و زیان غالب شد و کفه ی ترازو از افکار غالب ثروت ، به افکار غالب بر ضرر و زیان متمایل گردید و از این رو ، همه ی ثروت خود را از دست داده اند. به هر حال ، به محض از دست دادن ثروت ، ترس از ضرر و زیان ناپدید شد و دوباره افکار غالب بر ثروت رخ نمود و از این رو ثروت آنها برگشت...!!!