افکارت در زندگی عینیت می یابند. افکارت عینیت می یابند ! این جمله را آنقدر برای خوت بگو تا به ضمیر ناخود آگاه و هوشیارت رخنه کند. افکار عینیت می یابند...