باور کن هر آنچه را در دعا و مناجات خود درخواست می کنی ، دریافت خواهی کرد!!