انجیل متی: هیچ کس در مورد خودت به خبرگی خودت نیست. به محض اینکه فکر کنی کسی دیگر اهل فن است ، قدرت خودت را از دست داده ای. تو در این موردمنحصر به فردی. وقتی نمیدانی چه کنی ، چطور از عهده ی وضعیتی برآیی ، یا چه مسیری را در پیش بگیری ، یا این که چطور چیزی را آشکار کنی ، از اصول راز استفاده کن و درخواست کن... پرسش خود را به درون خودمعطوف کن ، باور کن که به تو جواب داده می شود و جوابی معرکه دریافت می کنی. تو به جنبه های خرد ، آگاهی و قدرت درون خودت دسترسی داری ، خودت در مورد خودت یک پا خبره ای!