من در زندگی خود و دیگران پی بردم که ما مردم آنطور که باید وشاید به فکر خودمان نیستیم و خودمان را دوست نداریم. دوست نداشتن خود ، هر آنچه را که می خواهیم از ما دور کند و در واقع ، انگار خودمان با دست آن را پس می زنیم. چون فرکانس کائنات ، کلا عشق است. کائنات ، عشق بی قید و شرط نسبت به تو دارد ، چون تو خودت هستی ! برای اینکه با تمام خوبی ها و عشق ها همنوا باشی ، وقتش رسیده است که خودت را دوست داشته باشی.