خبر خوش این است که به محض اینکه تشخیص دهی آنجه که می دانی بسیار مهمتر از مسائلی است که یاد گرفته ای باورشان کنی ، نشانه ی این است که برای جست و جوی وفور نعمت دنده عوض کرده ای . موفقیت از درون خودت نشات میگیرد ، نه از بیرون...