می توانی لحظه ای تصور کنی که از قبل چیز های معرکه ای برای تو وجود داشته است؟! می توانی تمام و کمال به خدا توکل کنی و بدانی که خیلی عزیز هستی و اینکه هر آنجه رخ می دهد ، کلا برای خاطر توست. چون صرفا اصل قصیه همین است.