این 3 کلمه جادویی را در روز چندین بار به کار ببرید: لطفا ، متشکرم ، ببخشید!!!