در زندگی خانوادگی ، شومترین کلمات این 2 هستند: مال من ، مال تو !!!