در عصر ما ، این حادثه می تواند در هر نقطه از جهان روی دهد : 1 روز مردی جایش را در اتوبوس به خانمی تعارف می کند. خانم به قدری از عمل آن مرد متعجب می شود که از هوش می رود. وقتی او را به  هوش آوردند از آن آقا یه خاطر کاری که کرده بود تشکر کرد. این بار آقا از تعجب بی هوش شد! در اتوبوس ، مطب و سایر مجانع عمومی بهتر است جای خودتان را به مسن تر ها بدهید . چه زن ، چه مرد! اگر برای فرزند نوجوانتان جایی را اختصاص داده اید، از او بخواهید جایش را به افراد مسن تر یا بچه دار یا معلول بدهد. فرا گرفتن ادب از سنین نوجوانی خود یک پدیده ی بی نظیر است. هر روز برای یادگیری ، یک فرصت جدید است!!!