اگر دست و دلباز هستید ، سعی نکنید دائم این موضوع را به رخ دیگران بکشید و اگر برای نمایش بخشنده اید ، بدانید مردم افرادی که با دست راست پول می دهند و با دست چپ حساب آن را نگاه می دارند ، به زودی خواهند شناخت...