گفته اند انسان برای آنکه حرف زدن بیاموزد ، به 2 سال وقت نیاز دارد ولی برای آموختن سکوت 50 سال مهلت لازم دارد ! برای آنکه در محلی توجه همراهتان را جلب کنید ، صدایتان را بلند نکنید، اگر حرف های شما جالب باشد ، دیگران خود به گفته های شما توجه می کنند!!!