وقتی با شمی حرف می زنند و یا شما با دیگری صحبت می کنید ، اگر نباید به چشمانش نگاه کنید ، دست کم به دهانش چشم بدوزید. چشم ها گویا هستند و ادراک را نشان می دهند وگرنه حرف زدن با دیوار کار مشکلی نیست!!!