اگر دیگران بد اخمند شما خوش رو باشید! هزینه ی یک لبخند خیلی کمتر از هزینه ی برق است ولی خیلی بیشتر از آن روشنایی می بخشد!!!