جذب فراوانی: با آموزه های فنگ شویی با نیروی ذهنتان جریانی عظیم و نیرومنذ از انرژی چی (chi)در اطراف خود جاری خواهید ساخت که خود به خود جلوه های فراوانی را متجلی می کند ، از ثروت و دارایی و سلامت و شهرت گرفته تا شادمانی و از خود راضی بودن!!!