تعریف و تشریح آرزوها : اگر طالب موفقیت هستید ، باید نوع موفقیت خود را تعریف کنید. همین کار را در مورد روابط هم انجام دهید. فکر کردن به آرزوها آنها را محقق خواهد ساخت...