تو قادر نیستی مهم ترین تصاویر زندگی خود را ببینی،اما خداوند قادر است. گاهی اوقات خیال میکنی چیزی مناسب حال توست، اما وقتی آن مورد طبق خواسته ی تو وارد نشود، باید به خداوند ایمان کامل داشته باشی که آرزوهایت جفت و جور خواهند شد.