نیرویی عظیم در قلب تو وجود دارد. برای تجربه کردن این قدرت اصیل ، دفعه بعد که با فردی حرف می زنی ، مجسم کن که کلامت برخاسته از قلب است ، نه از ذهن هنگام صحبت کردن ، حواست را روی کلامی که در قلب داری معطوف کن. با این عمل ، موجی از شعف و شادمانی محض را در وجود خود حس می کنی و متوجه تاثیر قلبت بر فردی که با او حرف می زنی ، می شوی! قدرت قلب تو به دیگران هم می رسد و چیزی نمی تواند مانع تابش این قدرت شود...