برای برقراری ارتباط با حکمت و خوبی ، که در واقع همان روح کائنات است ، باید با آن همتراز شوی ، کارهایی را انجام دهی که بزرگان تاریخ انجام دادند و با فرکانس نامحدود و خرد و قدرت و نیکی ای که تا ابد در اختیار تک تک افراد است ، ارتباط برقرار کنی. تو باید بدانی که این قدرت خلاق بی مناسبت وجود دارد و تمامی خوبی را به ذهن و قلبت می تاباند...