جذب کردن وزن دلخواهت دقیقا عین سفارش دادن از کاتالوگ کائنات است. تو کاتالوگ را می بینی ، وزن دلخواهت را انتخاب می کنی و آن را سفارش می دهی ، بعد هم آن را تحویل میگیری...