تغییر و تحول در افکار غالب و احساس عشق و شکرگزاری ، جوابی برای تمام موارد ناخواسته است. هیچ نوع منفی گری را در حوزه ی انرژی عشق و قدردانی راهی نیست.