در راز ، یعنی قانون جذب ، مثل تمام طبیعت ، کمال محض وجود دارد. تو زندگی ات را خلق می کنی. هرچه بکاری ، همان را درو می کنی. افکار تو حکم بذر را دارند و درو و برداشت تو به بذرهایی که کاشته ای وابسته است...