کائنات زمان و اندازه سرش نمی شود. رساندن یک دلار یا یک میلیون دلار برایش به یکسان آسان است. هر دو روندی مشابه دارند و این که یکی از آنها زودتر و دیگری دیرتر پدیدار می شوند تنها به این دلیل است که تو خیال می کنی یک میلیون دلار کلی پول است ، ولی یک دلار چیزی نیست!