هیچ چیز نمی تواند مانع از تحقق تصویر ذهنی ات گردد ، مگر آن قدرتی که آن را به وجود می آورد، یعنی خود تو!