تمام لذت تو روی فرکانس عشق است که عالی ترین و قدرتمند ترین فرکانس هاست. تو نمی توانی عشق را در دست خود بگیری. صرفا می توانی آن را در قلب خود احساس کنی و این حال بودن است. تو می توانی نشان عشق را از طریق مردم درک کنی ، اما عشق احساس است و تو تنها کسی هستی که می توانی این حس را از خودت ساطع کنی. توانایی تو در ایجاد احساس عشق نامحدود است و هنگامی که حال و هوای عشق داشته باشی ، در هماهنگی محض و کامل با کائنات هستی...