باب پروکتر که در فیلم راز حضور داشت توصیه می کند که خواسته هایت را بنویسی. هر جمله را این طور : هم اکنون بسیار خوشحال و سپاس گزارم که ... و بقیه را خودت بنویسی. وقتی بابت چیزهایی که انگار از قبل دریافت کرده ای خدا را شکر کنی ، علامتی بسیار قوی به کائنات می فرستی . این علامت به تو می گوید که از قبل اینها را داری ، چون هم اکنون از بابت آنها شاکر هستی. عادت کن هر روز صبح ، قبل از اینکه از تخت خواب بیرون بیایی ، برای روزی که در پیش داری شکرگزار باشی ، انگار همه چیز بر وفق مراد است.