خنده لذت را جذب و منفی گرایی را رها می کند و به شفا بخشی معجزه آسایی می انجامد.