هر چیز ممکنی از قبل وجود داشته است. تمام اطلاعات ، اکتشافات و اختراعات آینده احتمالاتی در یگانه ذهن عالم بوده اند و در انتظار ذهن بشر تا آنها را به سوی خود بکشاند. هر ایجاد و اختراعی در طول تاریخ از ذهن عالم بیرون کشیده شده است ، خواه آگاهانه و خواه نا آگاهانه!