وقتی با روح کائنات همنوا شوی ، دسترسی نامحدودی به خرد و قدرت کلی پیدا می کنی و رویاهایت به حقیقت می پیوندد. هماهنگی تو با قدرت لایتناهی ، باعث می شود نیروی انرژی وجودی خود را حس کنی. اگر دفتر قلب تو سرشار از عشق و محبت باشد ، احساس سرزنده بودن می کنی و خودت می دانی که به خواسته هایت می رسی. تو می توانی طعم آن را بچشی ، احساسش کنی و درکش کنی ، انگار همین حالا آنها را در دسترس داری. هماهنگی با قدرت لایتناهی ، جاری شدن اقدام های پر از انگیزه را به دنبال دارد. انگار در رودخانه هستی و خودت را به جریان آب سپرده ای. همه چیز بدون تلاش و تقلاست و تو حس می کنی که قدرت کائنات تو را به سوی خواسته هایت پیش می برد!