هیچ قدرتی در عالم بزرگتر از قدرت عشق نیست. تو با احساس عشق می توانی بلندترین فرکانس را از خودت ساطع کنی. اگر می توانی هر فکرت را در لفاف عشق ببینی و هر چیز و هر کس را دوست داشته باشی ، زندگی ات متحول می گردد