برادران رایت و هواپیما ، جرج ایستمن و فیلم کداک ، توماس ادیسون و لامپ، الکساندر گراهام بل و تلفن ، تنها دلیل اختراع یا خلق چیزی این است که فردی تصویر آن را در ذهنش دیده است. او آن را به وضوح دیده و با نگه داشتن تصویر و نتیجه نهایی آن در ذهنش تمام نیروهای کائنات اختراع وی را از طریق او به دنیا ارائه می دهند. این افراد از راز مطلع بودند. این ها اعتقادی راسخ به آنچه نامرئی است داشتند و می دانستند که قدرت درون آنها موجب اعمال فشار به کائنات و مرئی شدن اختراعشان می شود. اعتقاد و تصور آنها عامل عمده تکامل بشر بوده است و ما هر روز از مزایای ذهن خلاق آنان بهره می بریم...