وقتی حواس خود را روی خواسته ات متمرکز می کنی ، در آن لحظه همراه با عظیم ترین قدرت کائنات ، خواسته ات را به سوی خود می کشانی.