هر آنچه را بخواهی می توانی داشته باشی. البته اگر بدانی که آن را چگونه در افکار خود قالبسازی کنی و شکل دهی. اگر روش استفاده از نیروی خلاق درون خود را یاد بگیری ، هیچ رویایی نیست که به حقیقت نپیوندد. روش هایی که برای یک نفر کارایی دارد همه شمول است. کلید قدرت در استفاده از هر آنچه داری قرار دارد... استفاده آزادانه و کامل... و بنابراین کانال های دریافتی و باور خود را به روی نیروی خلق که از طریق خودت جاری می شود ، باز کن...