تو ارزشمندی. تک تک مردم هم همین طورند. خداوند به تو موهبتی عظیم عطا کرده است و آن ، خلق زندگی خودت است ، بدون هیچ محدودیتی.