هر وقت درباره اش فکر می کنی ، خودت را به آگاهی زمان حال بیاور . هر روز صد مرتبه این کار را بکب چون کل قدرت تو در آگاهی از قدرت خودت نهفته است. مایکل برناردبک ویث آگاهی از این قدرت را چنین جمع بندی کرده است: یادت باشد که به یاد بیاوری... این کلمات نت آواز زندگی ام شده است!