یکی از راه های تسلط پیدا کردن به ذهن ، یادگرفتن آرامش ذهنی است. تک تک مربیان این کتاب مراقبه را سر لوحه کار روزانه خود قرار داده اند. بعد از کشف راز بود که پی بردم مراقبه تا چه حد نیرومند است. مراقبه ذهن را آرام می کند ، به تو در کنترل افکارت کمک میکند و جسمت را احیا می سازد. خبر خوش این که لزومی ندارد برای مراقبه کردن ساکت در کنج خلوت بنشینی . مراقبه 3 تا 10 دقیقه ای در روز برای کنترل افکارت به گونه ای شگفت انگیز موثر است