وقتی دعا می کنی باور کن که خواسته هایت را دریافت کرده ای ، و به این صورت به آنها می رسی...