بسیاری از مردم برای خاطر دیگران از خود گذشتگی می کنند ، به خیال این که با این کار آدم خوبی خواهند شد ، اما اشتباه است! از خود گذشتگی ناشی از ایده ی فقدان محض است. چون می گویند : برای هر کس به حد کافی وجود ندارد ، پس من از حق خود صرف نظر می کنم. این احساس ، احساس خوبی نیست و سرانجام به دلخوری ختم می شود. برای هر کسی وفور نعمت وجود دارد و وظیفه ی تک تک مردم است که خواسته های خود را فرا بخوانند. تو نمی توانی به جای فردی خواسته اش را فرا بخوانی ، چون نمی توانی به جای کس دیگری احساس و فکر کنی. تو باید خودت را در یابی! وقتی حس خوب خودت را در اولویت قرار دهی ، فرکانسی هم که از تو ساطع می شود بر اطرافیانت تاثیر مثبت بسزایی خواهد داشت!