اگر دلت می خواهد هر آنچه را که می خواهی از حالت نامرئی به صورت مرئی در آوری ، این میانبر را امتحان کن! هر آنچه را که می خواهی در قالب حقیقت محض ببین. این حالت باعث می شود به محض این که درخواست کنی آنچه را می خواهی به سرعت برق آشکار شود و این در واقع ، حقیقتی در حوزه معنوی کائنات است. وقتی چیزی را در ذهنت به تصویر میکشی، بدان که آن حقیقت است و هیچ شک و شبهه ای در وقوع آن وجود ندارد!