تا می توانی به همه چیز عشق بورز. تا می توانی به همه کس محبت کن. فقط روی چیز هایی که دوست داری حواست را متمرکز کن. اگر عشقی را با تمام وجود حس کنی ، چند برابر از همان عشق و لذت را به سوی خودت جذب خواهی کرد... قانون جذب باید چیزهای دوست داشتنی بیشتری را به تو برگرداند. وقتی از خودت عشق ساطع کنی ، چنین به نظر می رسد که کل کائنات هر کاری را برای تو انجام می دهد و هر چیز لذت بخشی و هر فرد خوبی را به سوی تو می آورد و در حقیقت نیز چنین است.