هر آنچه برای خودت انتخاب کنی صحیح است. تو در این مورد نمی توانی اشتباه کنی. اگر برای خودت چیزی انتخاب کرده ای ، مناسب است! تو نمی توانی شکست بخوری. برای تو ناکامی غیر ممکن است. چون چطور ممکن است در خودت بودن ناکام شوی؟! تو کمال مطلوب خودت هستی ، چون کس دیگری نمی تواند مثل تو باشد. آیا قدر این موهبت را می دانی که هم اکنون در هر حالی که هستی ، در خودت بودن موفقیتی تام و تمام کسب کنی؟!