کائنات منبع و تامین کننده ی جهانی هر چیزی است. همه چیز از کائنات حاصل می شود و از طریق مردم ، شرایط و وقایع ، به واسطه قانون جذب به تو تحویل داده می شود. قانون جذب را به عنوان قانونی تدارکاتی در نظر بیاور. این قانونی است که تو را قادر می سازد از ذخایر بی حد و حصر ، چیزی جذب کنی. وقتی تو فرکانس کامل آنچه را می خواهی ساطع کنی ، افراد و شرایط و رویدادهایی کامل و بی نقص به سوی تو جذب می شوندو آنچه را که می خواهی به تو تحویل می دهند.