در طول تاریخ در طول تاریخ حتی یک مورد هم نبوده است که تنفر موجب شادی بشر شده باشد. این نیروی منفی است که صرفا به تباهی افرادی که آن را در جسم و جانشان نگه داشته اند ، ختم می شود. اگر اکثر انسان ها از تمام تنفر ، ترس و دلخوری خود دست بردارند ، جنگ از این سیاره ناپدید می شود.