تو باید هر روز در مورد پول احساس خوبی داشته باشی تا پول بیشتری را جذب کنی. قابل درک است که وقتی مردم به اندازه ی کافی پول نداشته باشند ، در مورد پول هم احساس خوبی ندارند، چون بخ حد کافی ندارند. اما همین احساسات منفی مانع رسیدن آنها به پول بیشتر می شود. تو باید این چرخه را متوقف کنی و برای این کار ، باید احساس خوبی در مورد پول داشته باشی و بابت هر آنچه داری سپاسگزار باشی. شروع کن به حس کردن و گفتن این حمله: من بیش از حد دارم ، وفور پول و نعمت است و پول در راه است، من جاذب پول هستم ، من عاشق پول هشتم و پول هم عاشق من است، من هر روز پول دریافت می کنم، خدایا شکرت ، خدایا شکرت ، خدایا شکرت...!